SEO圈内某大牛分享的百度与谷歌的排名与点击率关系参考数据,仅供参考。

排名    google    baidu

Rank1: 34.35     28.56  Rank2: 16.96     19.23 Rank3: 11.42     10.20 Rank4: 7.73      8.14 Rank5: 6.19      7.50 Rank6: 5.05      5.72 Rank7: 4.02      4.01 Rank8: 3.47      4.41 Rank9: 2.85      5.53  Rank10: 2.71      6.70

HTTPX 基础教程-新乡seo|网站优化,网站建设_微信公众号:zeropython—昊天博客