python关键字nonlocal和global的区别-新乡seo|网站优化,网站建设—昊天博客
关键字nonlocal:是python3.X中出现的,所以在python2.x中无法直接使用.

python引用变量的顺序为: 当前作用域局部变量->外层作用域变量->当前模块中的全局变量->python内置变量

python中关键字nonlocal和global区别:
一:global关键字用来在函数或其它局部作用域中使用全局变量。但是如果不使用全局变量也可以不适用global关键字声明。
[code lang="python"]
In [1]: gcount = 0

In [2]: def get_global():
...: #不修改时,不用使用global关键字
...: return gcount
...:

In [3]: def global_add():
...: #修改时,需要使用global关键字
...: global gcount
...: gcount += 1
...: return gcount
...:

In [4]: get_global()
Out[4]: 0

In [5]: global_add()
Out[5]: 1

In [6]: global_add()
Out[6]: 2

In [7]: get_global()
Out[7]: 2
[/code]
二:nonlocal关键字用来在函数或其它作用域中使用外层(非全局)变量
[code lang="python"]
In [8]: def make_counter():
...: count = 0
...: def counter():
...: nonlocal count
...: count += 1
...: return count
...: return counter
...:

In [9]: counter = make_counter()

In [10]: counter()
Out[10]: 1

In [11]: counter()
Out[11]: 2
[/code]
在python2中可以设置可变变量来实现,例如列表,字典等。

链接:https://www.jianshu.com/p/ab69b83a8d8a