A.txt文件有一列数据 如            B.txt文件有一列数据 如
A1                                  B1
A2                                  B2
A3                                  B3
……                                B4
……
效果: 组合出 C.tx文件 如

A1B1
A1B2
A1B3
A1B4
A2B1
A2B2
A2B3
A2B4
A3B1
A3B2
A3B3
…….

 

这是两个文件对比的问题;要知道FNR,NR两个变量的意思、。。。。。。。。。。。。。。。

FNR,NR两个内置变量

NR==FNR处理第一个数据文件
NR>FNR处理其它数据文件
当NR==FNR时;首先只读B文件的数据;里面的next;把数组a的数据传入把“NR!=FNR”的文件A中;再作一个循环就行了;

CODE://

方法1、awk ‘NR==FNR{a[FNR]=$0;next}{for(i=1;i<=length(a);i++)print $0 a[i]}’  A.TXT  B.TXT
[root@localhost ~]# cat a
A1
A2
A3
[root@localhost ~]# cat b
B1
B2
B3
B4
方法2、[root@localhost ~]# awk ‘NR==FNR{a[++n]=$0;next}{for(i=1;i<=n;i++)print $0a[i]}’   A.TXT  B.TXT
A1B1
A1B2
A1B3
A1B4
A2B1
A2B2
A2B3
A2B4
A3B1
A3B2
A3B3
A3B4

HTTPX 基础教程-新乡seo|网站优化,网站建设_微信公众号:zeropython—昊天博客